Czym są odsetki.

Czym są odsetki.

Banki od lat zajmują się udzielaniem kredytów. Z punktu widzenia kredytobiorców kredyty w wielu przypadkach są dla nich jedyną szansą, aby mogli zrealizować soje plany i marzenia. Jak wiadomo nie ma nic za darmo tak też jest i w przypadku kredytów. Otrzymamy kredyt, ale bank w zamian za to naliczy nam odsetki. My spełnimy swoje marzenia, a bank na tym zarobi pewną sumę pieniędzy. Odsetki są niczym innym jak kosztem jaki naliczany jest za używanie pożyczonego kapitału osobnie, która ten kapitał pożyczyła. Jest to nic innego jak zarobek banków i instytucji kredytowych za to, że udzielają kredytów. Biorąc kredyt musimy spłacić nie tylko kwotę jaką pożyczyliśmy, ale jest ona powiększona właśnie o wielkość odsetek i inne koszta jakie są związane z uruchomieniem kredytu. Miara odsetek w przeliczeniu na roczny czas użytkowania i na jednostkę kapitału jest stopa procentowa. Stopa procentow3a jest niczym innym jak kosztem kapitału, lub jak kto woli ceną jaka przysługuje właścicielowi kapitału za to, że udostępnił go innym na określony czas. Stopa procentowa wyrażona jest przeważnie jako procent os pożyczonej sumy i mierzy się ją w skali roku. Odsetki jakie nalicza bank odnoszą się do kosztu pozyskania środków, które finansują działalność banku, albo przychód jaki osiąga bank za udostępnienie swojego kapitału, w przypadku udzielania kredytów. Wysokość jaką osiągają odsetki uzależniona jest od stopy procentowej, wielkości kapitału i czasu na jaki został przyznany kredyt. Stopa procentowa wyznaczająca odsetki może być stała, albo ulegać zmianie w czasie. W Polsce stopa stała wykorzystywana w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych o krótszym terminie spłaty i w przypadku depozytów. Stopa zmienna natomiast ma swoje zastosowanie w odniesieniu do kredytów długoterminowych. Wysokość jaką osiąga stopa zmienna jest najczęściej wyrażana jako suma WIBOR, LIBOR lub EURIBOR.

W jaki sposób wyznacza się odsetki.

Odsetki można wyznaczać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wyliczanie tak zwanych odsetek prostych. W tym przypadku są one obliczane od kapitału w sposób proporcjonalny do czasu okresu oprocentowania. Takie odsetki pobiera się po ich naliczeniu, czyli od dołu. Drugim ze sposobów wyznaczania odsetek są odsetki składane. Po okresie umownym odsetki jakie zostają naliczone dolicza się do kapitału. Po kolejnym okresie odsetki te obliczane są od łącznej kwoty. Odsetki ciągłe natomiast naliczane są w sposób ciągły i są one stosowane między innymi przy wycenie instrumentów pochodnych jakimi są chociażby opcje. Kolejnym ze sposobów naliczania odsetek jest dyskonto. W tym przypadku odsetki oblicza się i pobiera z góry.

Odsetki ustawowe i budżetowe.

Można wyróżnić kilka rodzajów odsetek jakie spotykane są nie tylko w bankach i wiążą się z kredytami. Na co dzień za różnego rodzaju zwłoki w płatnościach czeka nas zapłacenie odsetek ustawowych lub budżetowych. Dowiedzmy się, czy one są i w jaki sposób są naliczane. Odsetki ustawowe są pewnego rodzaju formą odszkodowania w przypadku, kiedy nie spełni się w odpowiedni sposób świadczeń pieniężnych. Dzięki tym odsetkom wierzyciel nie ma żądnych strat za zwłokę w płatnościach i może otrzymać odszkodowanie. Może być ono częściowe bez dodatkowych kosztownych procedur. W Polsce odsetki ustawowe określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2015 roku. Odsetki budżetowe są odsetkami jakie pobierane są od wszelkich podatków i należności budżetowych za wpłaty nie w terminie. Stawki te zostały określone przez Ministra Finansów i można je sprawdzić w Monitorze Polskim.