Umowa kredytowa.

Umowa kredytowa.

Co powinna zawierać umowa kredytu bankowego.

Treść umowy kredytowej musi zawierać kilka ważnych elementów, bez których nie może być w pełni ważna. W umowie kredytu bankowego należy wskazać datę i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy, a także postanowienia ogólne dotyczące zadłużenia. Dobrze sporządzona umowa kredytowa powinna zawierać informacje odnośnie warunków uruchomienia kredytu, a także powinna być podana kwota i waluta kredytu jeśli jest to umowa o kredyt indeksowany lub denominowany. W umowie należy podać jaki jest cel kredytu, okres kredytowania, zasady i termin spłaty zadłużenia, wysokość prowizji jaką naliczy bank, a także powinna znaleźć się informacja odnośnie wysokości oprocentowania kredytu i ewentualne warunki zmiany tego oprocentowania. W umowie nie może zabraknąć informacji odnośnie tego jaki będzie sposób zabezpieczenia kredytu, a także jakie uprawnienia będzie miał bank odnośnie kontroli wykorzystania tego kredytu. Prawidłowo sformułowana umowa kredytu bankowego powinna również mieć wpisany terminy spłaty zadłużenia, a także informacje o ewentualnych zmianach w umowie i ewentualnych skutkach, kiedy umowa w jakiś sposób zostanie naruszona i nie będzie wykonana w sposób należyty. Co do kwoty kredytu może być ona wypłacona w formie gotówki, albo zostać przekazana na konto bankowe kredytobiorcy. Pieniądze mogą być również przekazane przez bank bezpośrednio na konto dostawcy celu na jaki jest brany kredyt.

Kredytobiorca i kredytodawca są od siebie zależni.

W polskim prawie bankowym, jeżeli chodzi o udzielanie kredytów mogą to robić tylko i wyłącznie banki, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, oraz inne jednostki, które posiadają do tego odpowiednie uprawnienia wynikające z ustawy. Stroną jaka dominuje przy udzielaniu kredytu jest strona, która ten kredyt udziela. To kredytodawca określa jakie są warunki kredytowania i to on ma prawo kontrolować wykorzystanie kredytu zgodnie z umową jaka została podpisana. Przyznanie kredytu jest uzależnione od zdolności kredytowej. Im ta zdolność jest większa tym większe szanse na uzyskanie większego kredytu. Bank może również zażądać od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia kredytu.